Menu Close

Stojamojo egz

                                                                                                   PATVIRTINTA
                                                                                                   Panevėžio Vytauto Mikalausko
                                                                                                   menų gimnazijos direktoriaus
                                                                                                   2018 m. gegužės 10 d.
                                                                                                   įsakymu Nr. V-68

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA

STOJAMOJO (MUZIKOS IR DAILĖS) EGZAMINO ORGANIZAVIMO
IR VYKDYMO TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stojamasis (muzikos ir dailės) egzaminas organizuojamas ir vykdomas Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.
2. Stojamajame egzamine gali dalyvauti vaikai/mokiniai, turintys meninius (muzikos, dailės) gebėjimus iš Panevėžio miesto, rajono ir apskrities bei kitų Lietuvos vietovių.
3. Informacija apie stojamojo (muzikos ir dailės) egzamino organizavimą ir vykdymą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje adresu: www.menumokykla.panevezys.lm.lt, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, progimnazijose ir kitose mokyklose.
4. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos stojamojo (muzikos ir dailės) egzamino vertinimo komisijos patikrina ir įvertina vaikų meninius gebėjimus pagal ŠMM patvirtintus vertinimo kriterijus.
5. Gimnazijoje galima mokytis šių atlikėjo raiškų:
5.1. nuo 1 klasės: fortepijono, smuiko, violončelės, išilginės fleitos, akordeono, lumzdelio, birbynės, kanklių;
5.2. nuo 5 klasės: fleitos, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, gitaros, dainavimo (klasikinis, pramoginis), chorinio dainavimo ir dirigavimo;
5.3. nuo I gimnazinės klasės be minėtų atlikėjo raiškų dar galima mokytis: garso režisūros, kontraboso.
5.4. nuo 1 klasės galima mokytis šių dailės dalykų: dailės raiškų, piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailėtyros.

II. PRAŠYMŲ TEIKIMAS

6. Vaiko/mokinio, ketinančio laikyti stojamąjį egzaminą pagal pasirinktą specializuoto ugdymo krypties (muzikos ar dailės) programą, tėvai/globėjai/rūpintojai rašo prašymą gimnazijos direktoriui nuo kalendorinių metų sausio 2 d. gimnazijos raštinėje arba pateikia el. paštu. Kandidatai supažindinami su egzamino reikalavimais, vykdymu, reikalingomis priemonėmis gimnazijos interneto svetainėje ir kitomis informacinėmis priemonėmis.
7. Vaiko/mokinio  ketinančio mokytis gimnazijoje pagal pasirinktą specializuoto ugdymo krypties (muzikos ar dailės) programą, tėvai/globėjai/rūpintojai rašo prašymą (iki vaikui sukaks 14 metų), o nuo 14 metų mokiniai su tėvų sutikimu, kai yra paskelbtas vaikų/mokinių  priėmimas į gimnaziją.  

III. VERTINIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMAS

8. Stojamojo egzamino vertinimo ir vykdymo komisiją sudaro ir tvirtina gimnazijos direktorius.
9. Muzikos gebėjimų stojamojo egzamino vertinimo ir vykdymo komisija sudaroma iš 5 narių.
10. Komisijos pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas meniniam (muzikos) ugdymui. Komisijos nariai –įvairių atlikėjo raiškų muzikos mokytojai.
11. Dailės gebėjimų stojamojo egzamino vertinimo ir vykdymo komisija sudaroma iš 3 narių.
12. Komisijos pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas meniniam (dailės) ugdymui. Komisijos nariai – dailės metodinės grupės pirmininkas, dailės dalykų mokytojas.
13. Vertinimo komisijos pirmininkas koordinuoja egzamino vykdymą.

IV. STOJAMOJO EGZAMINO VYKDYMO PATALPOS

14. Patalpas stojamajam egzaminui parenka vertinimo ir vykdymo komisijos pirmininkas, suderinęs su gimnazijos vadovu.
15. Patalpos stojamajam egzaminui paruošiamos ne vėliau kaip 1 valanda iki egzamino.
16. Muzikos gebėjimų stojamajam egzaminui vykdyti skiriamas muzikos kabinetas su instrumentu.
17. Muzikos  gebėjimų patikrinimui skiriamas laikas individualiai kiekvienam vaikui nuo 5 iki 30 min., priklausomai nuo klasės.
18. Dailės gebėjimų stojamajam egzaminui vykdyti skiriamas dailės kabinetas su stalais individualiam darbui, kriaukle ir pan.
19. Dailės gebėjimų stojamąjį egzaminą laikantys vaikai suskirstomi į ne didesnes nei po 12 vaikų grupes.
20. Dailės gebėjimų patikrinimui (kūrybiniam darbui atlikti) skiriamas laikas nuo pusvalandžio iki valandos, priklausomai nuo klasės.

V. STOJAMOJO EGZAMINO VERTINIMAS

21. Stojamojo egzamino vertinimo komisijos pirmininkas ne vėliau kaip dieną prieš egzaminą supažindina vertinimo komisijos narius su egzamino vykdymo ir vertinimo tvarka, išspausdina vertinimo protokolus.
22. Stojamojo egzamino vykdymo metu dalyvauja visi komisijos nariai.
23. Muzikos gebėjimų vertinimo ir vykdymo komisija vertina vaikų muzikinius gebėjimus stojamojo egzamino metu.
24. Dailės gebėjimų vertinimo ir vykdymo komisija vertinimą pradeda iš karto – pasibaigus stojamojo egzamino laikui, vaikams atlikus egzamino užduotį.
25. Komisijos pirmininkas ir nariai užpildo protokolus, komisijos pirmininkas suskaičiuoja balus ir išveda aritmetinį vidurkį.

VI. STOJAMOJO EGZAMINO MEDŽIAGOS SAUGOJIMAS

26. Muzikos gebėjimų stojamojo egzamino medžiaga – vertinimo protokolai.
27. Dailės gebėjimų stojamojo egzamino medžiagą sudaro: vertinimo protokolai ir kiekvieno vaiko kūrybinis darbas.
28. Muzikos ir dailės gebėjimų patikrinimų protokolai segami į bylas, nurodytas dokumentacijos plane (MG ir DG) ir saugomi bylose nustatyta tvarka (5 metus).
29. Dailės kūrybiniai darbai suregistruojami pagal stojimo metus, užrašomas stojančiojo vardas, pavardė, susegami į segtuvą, kuris saugomas direktoriaus pavaduotojo meniniam (dailės) ugdymui kabinete 5 metus.

Skip to content