Menu Close

priemimo-i-gimnazija-salygos

 
                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                  Panevėžio Vytauto Mikalausko
                                                                                  menų gimnazijos direktoriaus
                                                                                  2021 m. balandžio 19 d.
                                                                                  įsakymu Nr. V-42

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

        1. Šis aprašas reglamentuoja mokinių priėmimo į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją (toliau – Gimnazija) organizavimo kriterijus, užduočių reikalavimus, gebėjimų vertinimo kriterijus, dokumentų pateikimo ir priėmimo mokytis įforminimo tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 patvirtintu Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.
2. Į gimnaziją priimami mokinius mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas: pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programas; pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas.
3. Gimnazijoje galima mokytis atlikėjo raiškos:
3.1. nuo 1 klasės: fortepijono, smuiko, alto, violončelės, išilginės fleitos, akordeono, lumzdelio, birbynės, kanklių;
3.2.  nuo 5 klasės: fleitos, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų, liaudies instrumentų, gitaros, dainavimo (klasikinis, pramoginis), chorinio dainavimo ir dirigavimo;
3.3.  nuo I gimnazinės klasės atlikėjo raiškos be jau minėtų atlikėjo raiškų mokome – kontraboso, garso režisūros.
3.4. Mokoma šių dailės raiškos dalykų: piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailės ir architektūros istorijos, dizaino, akvarelės, projektavimo, keramikos, pasirenkamųjų dailės dalykų (interjero vizualizacijos, aliejinės tapybos ir kt.).
4. Gimnazijos 1‒IV gimnazijos klasių mokiniams, gyvenantiems ne Panevėžio mieste, suteikiamas bendrabutis, taikant valstybės teisės aktuose nustatytas socialines lengvatas.
5. Informacija apie priėmimą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje: www.menumokykla.panevezys.lm.lt, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo, meno/muzikos mokyklose.
II. PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

             6.Į Gimnaziją priimami gabūs muzikai ar dailei vaikai iš visos šalies, išlaikę stojamąjį egzaminą, kurio metu patikrinami meniniai gebėjimai mokytis pagal atitinkamą specializuoto meninio ugdymo krypties programą.
             7.Stojamojo egzamino datas kiekvienais kalendoriais metais nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Papildomo priėmimo datą nustato Gimnazijos direktorius.
             8.Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos Specializuoto ugdymo (muzikos, dailės) stojamojo egzamino vertinimo komisijos (toliau – Vertinimo komisija) patikrina ir įvertina vaikų meninius gebėjimus.
             9.Sprendimą dėl mokinio priėmimo priima Gimnazijos direktoriaus sudaryta Priėmimo į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją komisija.
            10. Priimtieji mokiniai informuojami individualiai.
 
III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

            11. Prašymą dėl priėmimo į Gimnaziją pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gimnazijos raštinėje. Nuo 14 metų mokinys pats rašo prašymus turėdamas tėvų sutikimus.
            12. Stojantiesiems rekomenduojama Vertinimo komisijai pateikti bendrojo ugdymo pusmečio rezultatus.
            13.Paskelbus priimtų mokinių sąrašus, į Gimnazijos raštinę reikia pristatyti: gimimo liudijimo kopiją/asmens tapatybės dokumento kopiją, e.medicininę pažymą, 3 vaiko nuotraukas dokumentams, ugdymo programos baigimo pažymėjimą arba mokymosi rezultatų pažymą, gyvenamosios vietos deklaraciją (jei gyvena ne Panevėžyje).
            14.Gimnazija su mokiniu sudaro mokymo sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai/globėjai/rūpintojai, nuo 14 metų sudaroma mokymo trišalė sutartis (gimnazija, tėvai/globėjai/rūpintojai, mokinys).
              15.Stojančiojo į Gimnaziją prašymo pavyzdys. Atsisiųsti čia

IV. MENINIAI GEBĖJIMAI, UŽDUOČIŲ REIKALAVIMAI, VERTINIMO KRITERIJAI
 
              16. Stojamasis egzaminas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-747 patvirtintomis „Kandidatų gebėjimų vertinimo rekomendacijomis, organizuojant atranką į specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas) vykdančių mokyklų 1 klasę, 5 klasę ir I gimnazijos klasę“ (toliau – Rekomendacijos).
              17.Gimnazija parengia užduotis stojantiesiems į kitas specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio ugdymo kartu su dailės, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, muzikos ugdymu programas, vidurinio ugdymo kartu su dailės, muzikos ugdymu programas) klases, vadovaudamasi Rekomendacijomis, atsižvelgiant į atitinkamą specializuoto ugdymo krypties programos turinį atitinkamoje klasėje.
              18. Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos 1 klasę:
18.1. A5 / A4 lapo formate piešiama, komponuojama pagal nesudėtingo siužeto tekstą arba temą (apie 30 min.);
18.2. pasirinktomis priemonėmis (pieštukais, kreidelėmis ar guašu) kompozicija spalvinama;
18.3. pateikiamas stojančiojo aplankas, kurį sudaro 8–10 skirtingų kūrinių.
19.Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos 5 klasę:
19.1. A4 lapo formate paprastais pieštukais piešiami iš natūros 2–3 nesudėtingi, aiškių formų objektai;
19.2. A4 lapo formate pasirinktomis piešimo priemonėmis (spalvotais pieštukais, kreidelėmis, guašu) kuriama teminė figūrinė kompozicija duota tema;
19.3. A4 ar A3 lapo formate guašu tapomas spalvotų objektų natiurmortas;
19.4. pateikiamas stojančiojo aplankas, kurį sudaro 10–15 skirtingų dailės kūrinių.
               20.Užduočių reikalavimai stojantiesiems į pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos I gimnazijos klasę:
20.1. A3 formato lape paprastais pieštukais piešiamas buitinių daiktų natiurmortas ar geometrinės figūros;
20.2. A3 formato lape pasirinktomis atlikimo priemonėmis kuriama siužetinė kompozicija pagal pateiktą temą su žmonių figūromis;
20.3. A3 formato lape tapomas skirtingų medžiagų, įvairių spalvotų objektų natiurmortas;
20.4. pateikiamas stojančiojo aplankas, kurį sudaro 12–15 skirtingų dailės kūrinių.
              21.Vertinama kiekviena užduotis bei stojančiojo aplankas ir šie stojančiųjų gebėjimai: piešimo, komponavimo, spalvinės raiškos.
              22.Užduotys stojantiesiems į dailės ir muzikos ugdymo programas vertinamos taškais pagal Rekomendacijose pateiktus kriterijus.
           23.Minimalus taškų skaičius, parodantis tinkamą kandidato pasirengimą mokytis specializuoto ugdymo krypties programas vykdančioje mokykloje, privalo sudaryti ne mažiau kaip 51 procentą galimo maksimalaus vertinimo taškai.
24.Užduočių reikalavimai stojantiems į muzikos programą.
25.    Stojantieji į 1 klasę:
25.1. atlieka sudėtingėjimo tvarka pateiktas muzikos teorijos ir solfedžio užduotis:
25.1.1. trys motyvo-frazės apimties skirtingo ritmo dariniai, sudaryti iš pagrindinių ritminių verčių (pusinė, ketvirtinė, aštuntinė, šešioliktinė, ritminės vertės su tašku, sinkopė);
25.1.2. trys melodinės frazės su laipsniškomis slinktimis, šuoliu (-iais) iki grynosios kvintos pagrindinėmis ritmo vertėmis (pusinėmis, ketvirtinėmis, aštuntinėmis ir ketvirtinėmis su tašku); užduotys, nurodytos 23.1.1 papunktyje, pateikiamos sudėtingėjimo tvarka;
25.2. muzikos atlikimo įgūdžiai:
25.2.1. viena lietuvių liaudies arba kompozitoriaus sukurta daina (intonacija, sudėtingumas, išraiškingumas).
26. Stojantieji į 5 klasę:
26.1. muzikos teorija ir solfedžio:
26.1.1. natūraliojo mažoro bei natūraliojo, harmoninio ir melodinio minoro gamų iki 2 prieraktinių ženklų dainavimas;
26.1.2. pastoviųjų ir nepastoviųjų dermės laipsnių tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų dainavimas;
26.1.3. intervalų nuo gr. 1 iki m. 6 tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų dainavimas (be sprendimų);
26.1.4. periodo formos nesudėtingo nežinomo muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų;
26.1.5. užrašo vienbalsį sakinio formos melodinį diktantą tonacijomis iki 2 prieraktinių ženklų;
26.2. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į atlikėjo raiškos fortepijono arba styginių instrumentų, arba akordeono, arba gitaros, arba liaudies, arba mušamųjų, arba pučiamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką:
26.2.1.  etiudas;
26.2.2.  pjesė;
26.3. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į choro dainavimo ir dirigavimo arba dainavimo pagrindinį branduolio dalyką:
26.3.1.  dviejų skirtingo charakteringumo dainų atlikimas;
26.3.2.  vieno muzikos kūrinio skambinimas fortepijonu (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) ar atlikimas kitu muzikos instrumentu.
27. Stojantieji į I gimnazijos klasę:
27.1. muzikos teorija ir solfedžio:
27.1.1.  natūraliojo, harmoninio, melodinio mažoro ir minoro gamų iki 3 prieraktinių ženklų dainavimas;
27.1.2.  paprastųjų intervalų su sprendimu nuo duoto garso tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų dainavimas;
27.1.3.  T, S ir D kvintakordų ir jų apvertimų, dominantseptakordo ir jo apvertimų tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų dainavimas;
27.1.4.  periodo formos vidutinio sudėtingumo nežinomo vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas paprastaisiais ar sudėtiniais metrais tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų;
27.1.5.  vienbalsis periodo formos melodinis diktantas paprastaisiais arba sudėtiniais metrais tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų;
27.2. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į fortepijono arba styginių instrumentų, arba vargonų, arba akordeono, arba gitaros, arba liaudies, arba mušamųjų, arba pučiamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką:
27.2.1. etiudas ar virtuozinė pjesė;
27.2.2. variacijos, rondo ar sonatos formos kūrinys, ciklas ar viena jo dalis;
27.2.3. stojantiesiems į atlikėjo raiškos mušamųjų instrumentų pagrindinį branduolio dalyką skiriama papildoma ritminių darinių pakartojimo muzikos instrumentu užduotis;
27.3. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į dainavimo pagrindinį branduolio dalyką:
27.3.1. viena liaudies daina;
27.3.2. viena laisvai pasirinkta daina;
27.4. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į choro dainavimo ir dirigavimo branduolio dalyką:
27.4.1. viena laisvai pasirinkta daina;
27.4.2. vieno kūrinio fortepijonu skambinimas (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) ar atlikimas kitu muzikos instrumentu;
27.4.3. chorinės partitūros skambinimas fortepijonu (jei mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu);
27.4.4. vieno muzikos kūrinio dirigavimas (jei mokėsi diriguoti).
28. Stojančiųjų į muzikos programą gebėjimų vertinimas yra kriterinis:
28.1. muzikos teorija ir solfedžio:
28.1.1. ritmavimo užduočių tikslumas;
28.1.2. dainavimo užduočių tikslumas ritmo ir intonavimo atžvilgiais;     
28.1.3. užduočių raštu tikslumas garsų aukščio, ritmo ir natų rašybos atžvilgiais;
28.2. muzikos atlikimo įgūdžiai stojantiesiems į atlikėjo raiškos branduolio dalyką:
28.2.1. repertuaro sudėtingumo atitiktis reikalavimams;
28.2.2. instrumento / balso valdymo technika;
28.2.3. atliekamo muzikinio teksto tikslumas;
28.2.4. atlikimo išraiškingumas.
________________________
Skip to content