Menu Close

Mokinių atostogos

Išrašas
 
 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ gimnazijos
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU IR PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU DAILĖS UGDYMU
2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ

1.    Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
2.    Ugdymo organizavimas:
2.1.  2022–2023 mokslo metai:
2.1.1.      mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
2.1.2.      ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos;
              2.1.3.      mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia/pabaiga, trukmė dienomis, savaitėmis:
Klasės
Ugdymo proceso pradžia –pabaiga  
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Mokslo metų pradžia/pabaiga
1-4
 
2022-09-01 – 2023-06-08
(175 ugdymo dienos)
35
 
 
2022-09-01 – 2023-08-31
 
 
5-8,
gimn. I–II kl.
2021-09-01 – 2022-06-22
(185 ugdymo dienos)
37
gimn. III  kl.
2022 09-01 – 2022-06-15
(180 ugdymo dienų)
36
gimn. IV kl.
2022-09-01 – 2023-06-01
(170 ugdymo dienos)
34
 
              2.1.4.      pusmečių trukmė:

Pusmetis

Klasės

Laikotarpis

I pusmetis

1–8, gimnazijos I–IV

2022-09-01 – 2023-01-20

II pusmetis

1-4

2023-01-23 – 2023-06-08

5-8, gimnazijos I-II

2023-01-23 – 2023-06-22

gimnazijos III  kl.

2023-01-23 – 2023-06-15

gimnazijos IV kl.

2023-01-23 – 2023-06-01


2.1.5.      skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.


2.1.6.      vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1-4, 5-III gimnazijos klasių mokiniams. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 
 
 
 

7.        Ugdymo organizavimas:

7.1.2017–2018 mokslo metai:

  7.1.1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia-pabaiga, trukmė dienomis, savaitėmis:

 

Klasės

Ugdymo proceso pradžia –pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Mokslo metų pradžia-pabaiga

1-4

 

2017-09-01 – 2018-05-30

(170 ugdymo dienų)

34

 

 

2017-09-01 – 2017-08-31

 

5-8,

gimnazijos I–III

2017-09-01 – 2018-06-15

(181 ugdymo diena)

36

gimnazijos IV

2017-09-01 – 2018-05-25

(166 ugdymo dienos)

33

 

7.1.2.      Pusmečių trukmė:

 

Pusmetis

Klasės

Laikotarpis

I pusmetis

1–8,

gimnazijos I–IV

2017-09-01 – 2018-01-19

II pusmetis

1-4

2018-01-20 – 2018-05-30

5-8,

gimnazijos I-III

2018-01-20 – 2018-06-15

 gimnazijos IV

2018-01-20– 2018-05-25

 

  7.1.3. Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-IV

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

1-IV

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

1-IV

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

1-IV

2018-04-03

 2018-04-06

Vasaros

 

1-4,

5-8 ir gimnazijos I-III,

gimnazijos IV

2018-05-31

2018-06-18

 

 

 

2018-08-31

 

gimnazijos IV

Pasibaigus egzaminų sesijai

 

10. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (prašymas) gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Skip to content