Menu Close

Ugdymas karjerai

 
UK nuotrauka1
Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklą 2020-2021 m.m. gimnazijoje planuoja ir koordinuoja Ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė, kurią sudaro bibliotekos vedėja Rasa Motekaitytė, direktoriaus pavaduotoja meniniam (dailės) ugdymui Grasilda Indriūnienė, direktoriaus pavaduotoja meniniam (muzikiniam) ugdymui Rita Storastienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (bendrajam) Laima Karalevičienė, projektų vadovė Daiva Tankūnaitė, choro dirigavimo mokytoja metodininkė Jelena Urbutienė, IV klasės vadovė Neringa Meškelienė, mokytoja Ramunė Viržonienė, klasių vadovai, metodinių grupių pirmininkai (paskirti pagal direktoriaus įsakymą).

Vykdant ugdymo karjerai veiklą gimnazijoje siekiama:

  • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  • organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

  • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo. 
  •  
Pasirengimas studijoms
 
Informacija apie specialybes
 
Kur studijuoti?
Studijos užsienyje
 
Pažink save – testai
 
Galimybės jaunimui

Skip to content