Menu Close

ES-PROJEKTAI

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis


PROJEKT LOGO


Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.
Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis
Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos: 

•    Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms
•    Parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos

Vykdomos veiklos:

•    Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
•    Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

•    Daugiau apie projektą
•    Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra

  PROJEKT LOGO

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas

Projekto vykdytojas: Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 30 d.  – 2022 m. kovo 31 d.
Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-K-723-02-0009
Bendra projekto vertė: 347 523,16 EUR    
Skiriamas finansavimas: 347 523,16 EUR
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija įgyvendina projektą „Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0009, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“
Projekto tikslas – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas
 
Projekto aprašymas:
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija– moderni valstybinė gimnazija, ugdanti muzikai ir dailei itin gabius vaikus, konkurso būdu priimtus iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies. Siekiant gerinti mokymosi sąlygas, numatomos investicijos į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimą.
Problema, kurią spręsti inicijuotas projektas – mokyklos meninio ugdymo priemonės yra ypatingai prastos būklės, dėl šios priežasties Gimnazija neturi galimybės užtikrinti mokinių, turinčių išskirtinių gabumų,  poreikius atitinkančio meninio ugdymo mokymo kokybės. Siekiant užtikrinti kokybišką meninį mokymą, būtina aprūpinti Gimnaziją trūkstamais instrumentais.
Projekto uždavinys: Modernizuoti Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokymosi aplinką, skirtą  specializuoto meninio ugdymo krypties programoms įgyvendinti.
 
Projekto veikla: Specializuotam meninio ugdymo vykdymui reikalingų muzikos instrumentų įsigijimas
Projekto nauda. Įgyvendinus numatytas investicijas, Gimnazijoje būtų užtikrinta mokinių poreikius atitinkanti meninio profilio mokymo kokybė, padidėtų Gimnazijos, kaip meninio mokymo įstaigos, veiklos efektyvumas.
Laukiami projekto rezultatai:  Įsigyti trūkstami instrumentai, sudarys sąlygas meninio mokymo procese taikyti šiuolaikiškus instrumentus.
Skip to content