Pradžia Ugdymas karjerai
 
Ugdymo karjerai organizavimas gimnazijoje

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo ugdymo karjerai darbo grupė:
Grupės vadovas: Nijolė Karpavičienė, direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui
Nariai:
•    Rasa Motekaitytė, bibliotekos vedėja,
•    Grasilda Indriūnienė, direktoriaus pavaduotoja dailės ugdymui,
•    Ramunė Viržonienė, muzikos mokytoja,
Klasių vadovai, metodinių grupių pirmininkai (paskirti pagal direktoriaus įsakymą).

Uždaviniai:

•    ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
•    teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
•    padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
•    teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
•    sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
•    organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Dokumentai:

•    Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
•    Ugdymo karjerai programa
Ugdymo karjerai veikla mokiniams padės:
•    pažinti save,
•    pažinti karjeros galimybes,
•    planuoti karjerą,
•    karjerą įgyvendinti.
Plačiau apie Ugdymo karjerai programą.  PDF
 
Naudingos nuorodos:
 
 

Gimnazija dalyvauja projektuose

smm

 

mtpplius

sac

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13