Pradžia Priėmimo tvarka Priėmimo į gimnaziją sąlygos
                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                               Panevėžio Vytauto Mikalausko
                                                                                               menų gimnazijos direktoriaus
                                                                                               2014 m. gegužės 12 d.
                                                                                               įsakymu Nr. V- 231                       


 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 1.Į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 1-ą klasę priimami 6-7 metų vaikai, turintys ryškius meninius (muzikos, dailės) gebėjimus iš Panevėžio miesto, rajono ir apskrities bei kitų Lietuvos vietovių.
  2. 2.Mokiniai priimami į aukštesnes klases jeigu klasėje yra vietų ir meninis (muzikos, dailės) išsilavinimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus.
  3. 3.Informacija apie priėmimą skelbiama gimnazijos interneto puslapyje adresu: www.menumokykla.panevezys.lm.lt, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pagrindinėse mokyklose.
  4. 4.Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos Stojamojo egzamino (muzikos, dailės) vertinimo komisijos patikrina ir įvertina vaikų meninius gebėjimus pagal patvirtintus kriterijus:
4.1.    stojantiems be muzikinio pasiruošimo: muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį, koordinaciją ir fizinius duomenis;
4.2.       stojantiems su muzikiniu pasiruošimu: muzikinių kūrinių menišką atlikimą ir intonaciją, muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį, koordinaciją ir fizinius duomenis;
4.3.       stojantiems į dailę: komponavimo gebėjimus, spalvinę – grafinę raišką, darbo kultūrą.
5.       Galima mokytis atlikėjo raiškos:
5.1.    nuo 1 klasės: fortepijono, smuiko, violončelės, išilginės fleitos, akordeono, lumzdelio, birbynės, kanklių;
5.2.    nuo 5 klasės: fleitos, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų instrumentų, gitaros, dainavimo (klasikinis, pramoginis), chorinio dainavimo ir dirigavimo;
5.3.    nuo 9 klasės atlikėjo raiškos dar mokome – garso režisūros, kontraboso.
         6.       Mokoma šių dailės dalykų: piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailėtyros.
 

II.PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR EGZAMINŲ VYKDYMAS

7.       Prašymai priimami nuo kalendorinių metų sausio 2 d. mokyklos raštinėje.
8.       Velykinių atostogų metu vyksta atvirų durų savaitė.
9.       Stojamieji (dailės, muzikos) egzaminai į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją vyksta pagal iš anksto pateiktą grafiką, kuris skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje.
10.     Papildomas priėmimas vyksta birželio ir rugpjūčio mėnesiais, pagal pateiktą grafiką.
11.     Priimtųjų sąrašai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje.
 

III.REIKALINGI DOKUMENTAI

12.     Prašymą dėl priėmimo į gimnaziją pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gimnazijos raštinėje.
13.     Stojantieji pateikia stojamųjų egzaminų vertininimo komisijai apie mokymosi (pažangumo knygelę arba informaciją iš elektroninio dienyno) ir dalyvavimo popamokinėje veikloje sėkmingumo rezultatus.
14.     Paskelbus priimtų mokinių sąrašus, į gimnazijos raštinę reikia pristatyti: gimimo liudijimo kopiją/asmens tapatybės dokumento kopiją, medicininę pažymą, 3 vaiko nuotraukas dokumentams, ugdymo programos baigimo pažymėjimą arba mokymosi rezultatų pažymą, gyvenamosios vietos deklaraciją (jei gyvena ne Panevėžyje)
15.     Gimnazija su mokiniu sudaro mokymo sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai/globėjai/rūpintojai, nuo 14 metų sudaroma mokymo trišalė sutartis (mokykla, tėvai/globėjai/rūpintojai, mokinys).
                                                                            

IV.STOJAMIEJI EGZAMINAI

16.     Stojantieji į 1-11 klases laiko Stojamąjį muzikos egzaminą.
17.     Stojantieji į 1-4 klases ir į 5-11 klases be muzikinio pasirengimo laiko tinkamumo pasirinktai atlikėjo raiškai. Atsisiųsti čia.
18.     Stojančiųjų į 2-11 klases su muzikiniu pasiruošimu solfedžio reikalavimai:
18.1.  padainuoti: solfedžiuoti muzikinį tekstą iš natų, intonuoti gamas (mažorines, minorines), intervalus, akordus (T, S, D) ir jų apvertimus, akordų junginį (T-S6-T, T-S64-T). Stojantiems į 9-11 klases ir D7 bei jo apvertimai su sprendimu;
18.2.  atpažinti klausa: dermes (mažoras, minoras), intervalus, trigarsius akordus. Stojantiems į 9-11 klases ir keturgarsius akordus;
18.3.  pakartoti pateiktą ritmo darinį.
19.     Stojančiųjų į 2-11 klases su muzikiniu pasiruošimu atlikėjo raiškos reikalavimai:
19.1.  Fortepijonas, styginiai instrumentai:
19.1.1.    stojantiems į 2-4 klases atlikti atmintinai du skirtingo charakterio kūrinius;
19.1.2.    stojantiems į 5-8 klases atlikti atmintinai du kūrinius: polifoniją arba stambios formos kūrinį ir etiudą;
19.1.3.    stojantiems į 9-11 klases atlikti atmintinai tris kūrinius: polifoniją, stambios formos kūrinį (sonatą, sonatiną, variacijas) ir virtuozinį kūrinį (etiudas, pjesė).
19.2.  Pučiamieji instrumentai.
19.2.1.    etiudas (iš lapo), pjesė atmintinai.
19.3.  Akordeonas, liaudies instrumentai (kanklės, lumzdelis, birbynė).
19.3.1.    atlikti atmintinai du skirtingo charakterio kūrinius.
19.4.  Choro dirigavimas, dainavimas (klasikinis, pramoginis).
19.4.1.    atlikti atmintinai dvi skirtingo charakterio dainas, išraiškingai padeklamuoti eilėraštį.
20.     Stojantieji į 1-11 klases laiko Stojamąjį dailės egzaminą:
20.1.  Dailės egzamino metu reikia turėti:
20.1.1.    būsimiems pirmokams: A4 formato popieriaus, flomasterius;
20.1.2.    stojantiems į 2-4 klases: A4 formato popieriaus, flomasterius, 6-8 savarankiškai atliktus kūrybinius darbelius.
20.1.3.    Stojantiems į 5-7 klases: A3 formato popieriaus, guašo, indelį vandeniui, paletę, teptukus, pasirinktas grafines priemones, 8-10 savarankiškai atliktus kūrybinius darbus.
 

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.     Gimnazija pasilieka teisę keisti priėmimo sąlygų atskirus punktus.
22.     Stojančiojo į gimnaziją prašymo pavyzdys.  Atsisiųsti čia
 

Gimnazija dalyvauja projektuose

smm

 

mtpplius

sac

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13